Спрощене провадження як модель цивільного судочинства

Спрощене провадження як модель цивільного судочинства

У статті досліджується окремий аспект проблеми спрощеного провадження в цивільному процесі. Спираючись на вітчизняні та іноземні теоретичні доробки, досвід України та інших держав в імплементації спрощених проваджень до цивільного процесуального законодавства, автором сформульовано поняття спрощеного провадження. Виокремлено його сутнісні ознаки, які мають стати засадничими в процесі конструювання окремих видів спрощених проваджень. Ключові слова: спрощене провадження в цивільному процесі, спрощені судові процедури, ознаки спрощених проваджень, оптимізація цивільного судочинства, конгруентність проваджень у…

Адміністративний примус при виконанні судових рішень та рішень інших органів: загальна характеристика та особливості реалізації

Адміністративний примус при виконанні судових рішень та рішень інших органів: загальна характеристика та особливості реалізації

У цій статті досліджено напрацювання доктрини адміністративного права в частині визначення поняття «адміністративного примусу», розглянуто особливості, ознаки та способи застосування примусових заходів при виконанні судових рішень та рішень інших органів. Здійснено аналіз адміністративно-правових норм, які встановлюють порядок застосування заходів психологічного та фізичного впливу на об’єкти управління в рамках виконавчого провадження.  Висвітлено проблемні моменти застосування примусових заходів державними та приватними виконавцями. Ключові слова: адміністративний примус, виконавче провадження, примусове виконання судових рішень…

Конвергенція спрощених процедур у цивільному процесуальному праві

Конвергенція спрощених процедур у цивільному процесуальному праві

Динаміку розвитку людства супроводжує невпинне зближення держав та народів у результаті вдосконалення транспорту, зв’язку, телекомунікаційних мереж, формування глобальних ідеологічних парадигм, уніфікації способів регламентації суспільних відносин. Право ж як регулятор суспільних відносин та невід’ємний елемент суспільного життя, не зважаючи на те, що «право держав сформульовано різними мовами, використовує різну техніку й створено для суспільства з різними структурами, віруваннями» [1, С. 18], постійно зближується й інтегрується [2, С. 3]. Зближення права в…

Сучасні питання державного управління у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів

Сучасні питання державного управління у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів

Анотація. У цій статті здійснено пошук найбільш актуальних проблем державного управління у сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів, які негативно впливають на ефективність функціонування вказаної системи. Проаналізовано механізм реалізації повноважень державними та приватними виконавцями, виявлено проблеми законодавчого регулювання в цій царині, розглянуто доктринальні погляди на шляхи розвитку сфери примусового виконання судових рішень та рішень інших органів. У зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про виконавче провадження», досліджено…

Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства

Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства

Анотація: Стаття присвячена дослідженню проблеми застосування відеоконференції в цивільному судочинстві як засобу спрощення розгляду цивільної справи. Висвітлено законодавче врегулювання застосування відеоконференцзв’язку у цивільному судочинстві України та інших зарубіжних країн, проаналізовано правові норми з цього питання на предмет недоліків законодавчої регламентації, вироблено рекомендації щодо їх усунення, а також викладено перспективи та переваги використання електронних засобів судочинства на шляху удосконалення та оптимізації цивільного процесу. Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем применения видеоконференции в…

Проблемні питання характеристики виконавчого провадження

Проблемні питання характеристики виконавчого провадження

Бущан А.О. здобувач кафедри адміністративного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого У цій статті досліджено основні підходи до розуміння виконавчого провадження у правовій науці, розглянуто проблемні питання тлумачення виконавчого провадження, які випливають з положень статті 1 Закону України «Про виконавче провадження». Досліджено практику Європейського суду з прав людини з питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, та проаналізовано зміст рішень, що прямо стосуються підходів до розуміння виконавчого провадження. Таким чином,…

Дифференциация гражданской процессуальной формы сквозь призму синергетики и теоретического моделирования

Дифференциация гражданской процессуальной формы сквозь призму синергетики и теоретического моделирования

Алексей ЗУБ, аспирант, кафедра гражданского процесса, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого АННОТАЦИЯ             В статье освещается дифференциация гражданской процессуальной формы как наиболее эффективный путь преобразования гражданской процессуальной материи, и преодоления негативных эффектов от постоянного увеличения количества гражданских дел в судах. Изучение предмета исследования совершалось с помощью междисциплинарных методов ‒ синергетики и теоретического моделирования, которые позволили получить новый взгляд на гражданский процесс и причины его изменчивости.             В результате проведенного…